Thẻ: thị trường

  • Giá LEGO ở Việt Nam

    Đầu tiên để nói đến đầu tư thì phải nói đến giá mua vào, thì ở Việt Nam để mua LEGO thì bạn có 3 cách, mình sẽ phân tích các ưu, nhược điểm của từng cái, tất nhiên là so với website LEGO.com: Mua ở My Kingdom Giá thực sự cao, khi khảo sát…